ברוכים הבאים ל-NEXTOOL ישראל- היבואן הבלעדי בישראל

תקנון האתר

תקנון אתר

 1. מבוא
 • אתר nextoolisrael.co.il הינו אתר מסחר אלקטרוני. במסגרת השימוש באתר ניתן לרכוש מוצרים  שונים (להלן: "האתר" או "השירות"), השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין") לתנאים כאמור וכמו-כן, התחייבות לפעול על פיהם.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא, האמור מתייחס לכל אדם באופן שווה. השימוש בלשון יחיד בתנאי השימוש והן בכל הטקסטים המופיעים באתר, משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
 • השימוש באתר הינו למשתמשים בגירים, מעל גיל 18 הכשירים משפטית או לתאגידים ולמטרות חוקיות בלבד.
 • מטרת תנאי שימוש אלו היא להסדיר ולהבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, סי אנד איי קליק אנד אימפורט ח.פ. 516639283 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם, חברה ו/או כל ישות משפטית אחרת, הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בו ו/או בשירותי המפעילה.
 • יובהר כי ככל והמזמין אינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש, עליו להימנע מלעשות שימוש כאמור. האחריות הבלעדית לשימוש כאמור רובצת על המזמין באופן אישי ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי המפעילה בקשר לכך.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו על כל שימוש באתר, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו ו/או בקישוריות למקורות מידע אחרים, לרבות אתרים אחרים וחנויות אלקטרוניות אחרות, המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע מכל סוג שהוא. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה בין המזמין לבין המפעילה, שתעשה במסגרת האתר.
 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימוש המזמין באתר, מלכתחילה או בדיעבד, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. נוסח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המחייבים והקובעים הינם הנסחים המפורסמים באתר במועד ביצוע הפעולות באמצעותו. ככל והמשתמש אינו מסכים לאילו מבין תנאי השימוש, עליו להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירות.
 • תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האמור באתר לבין הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • מובהר בזאת כי המפעילה, בשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה ו/או את פעילות האתר, במלואה או בחלקה וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך. למשתמש אין ולא יהיו כל טענות כלפי המפעילה בשל כך.
 • השירות פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות לצורך רכישת מוצרים, בכל עת. עם זאת, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכן והאתר יהיה מושבת מסיבה כזו או אחרת, לרבות עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה, אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש אין ולא יהיו כל טענות כלפי המפעילה בשל כך.
 • ניתן ליצור קשר עם המפעילה באמצעות שירות הלקוחות של האתר, אשר ידאג להשיב על כל שאלה ולטפל בכל דרישה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות (להלן: "שירות הלקוחות"). זמני ושעות הפעילות של שירות הלקוחות הם בימים א' – ה'בין השעות 9:30 – 17:30 בדוא"ל שכתובתו officeil@clickandimport.co.il.  למפעילה הזכות הבלעדית לשנות את פרטי הקשר שלעיל ואת מועדי הפעילות של שירות הלקוחות ללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש אין ולא יהיו כל טענה כלפי המפעילה בשל כך.

 

 1. הגדרות
 • בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

"תוכן" – תוכן האתר, סיווגו, סידורו, הצגת המידע שבו לרבות מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הקשורים והמקושרים וההצגה של כל מידע וכל צורת המחשה הכלולים בהם, בהודעות, במוצרים, בדוורים ובמסרונים מטעם המפעילה.

"שירות" – השירות הניתן במסגרת השימוש באתר. לרבות הוראות והנחיות נלוות, מכירת מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה ככל שיינתנו וכל שינוי ו/או תיקון של השירות האמור, כפי שעשויים להתבצע על ידי המפעילה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

"תקלות"  – כל הפרעה באתר ו/או בשימוש בשירות המפעילה, אשר נגרמו בנסיבות שלא היו בשליטתה הישירה של המפעילה.

"המשתמש" ו/או "המזמין" – יחידים, חברות וכל ישות משפטית אחרת, המורשים על ידי המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים של המשתמש ו/או המזמין ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליהם בכל דרך שהיא.

"מוצרים" – כלל המוצרים המופיעים באתר .

"נתונים" – כלל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.

 1. התחייבויות והפרות במסגרת השימוש
 • מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי גורם צד שלישי לרבות משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי צד שלישי כאמור, יוכל המשתמש לבוא בטרוניה אך ורק אל הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
 • למפעילה לא תהא אחריות בגין כל פרסום באתר שאינו פרסום המפעילה את שירותיה, משמע – כל פרסום המבוצע על ידי צד שלישי כל שהוא ו/או המפרסם את שירותיו. פרסום צד שלישי באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור.
 • המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לעמוד חיצוני באתר אין משמעו כי המפעילה אחראית בגינו. למפעילה אין כל שליטה על התוכן בעמודים אלו, ועל כן לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי כל שימוש באתר ובשירות יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש.
 1. רכישת מוצרים באתר
 • במסגרת השירות מוצעים למכירה מוצרים שונים (להלן: "המוצרים"). מובהר בזאת כי למפעילה הזכות ושיקול הדעת הבלעדיים להפסיק בכל עת את מכירת המוצרים, כולם או חלקם וכמו-כן, להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל בלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש תעמוד כל טענה או דרישה כלפי המפעילה בשל שינוי כאמור.
 • המחיר של כל מוצר מופיע בצמוד לפרטיו באתר ולרוב יתווספו לעלות זו דמי משלוח. כלל המחירים המוצגים באתר כוללים תוספת של מס ערך מוסף (מע"מ), זאת אלא אם צוין בפירוש אחרת. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד צפייתו או הוספתו ל'סל הקניות' באתר.
 • כחלק מעקרונות הבסיס של המפעילה, האחרונה עושה את כל המאמצים בכדי שהפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים ותואמים את המוצר בפועל וכי המוצר המוצג יהיה זהה למוצר הנרכש בפועל. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות שימוש בהדמיות לשם הצגת המוצר. ייתכן כי בתום לב יופיעו פערים בפרטים, בתיאורים או בתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על צג דיגיטלי עלול להיות שונה ממראהו בפועל, בייחוד כאשר מדובר במכשירי אלקטרוניקה. מובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר אינן מחייבות את המפעילה והינן לצרכי המחשה בלבד.
 • מובהר בזאת כי מלאי המוצרים המוצגים באתר על ידי המפעילה משתנה מעת לעת וכי מוצרים רבים מבין אלו המוצגים באתר מיובאים באופן אישי עבור המזמין. אשר על-כן, ייתכן ומוצר אשר יוזמן על ידי המשתמש לא יהיה זמין במלאי של המפעילה בעת ההזמנה. משכך, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ליצור קשר עם המזמין בתוך זמן סביר ולהודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי המפעילה ועל היעדר היכולת לספק את המוצר המדובר, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה בשל כך. המפעילה תהא רשאית להציע למזמין מוצר חלופי הנמצא במלאי (להלן: "ההצעה החלופית") והמזמין יהיה רשאי לקבל את ההצעה החלופית או לסרב לב. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר התברר כי אינו נמצא במלאי, אזי המפעילה תשיב למזמין את כספו בגין מוצר זה.
 • המפעילה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה, בתוך זמן סביר. בין היתר, במידה ותימצא טעות אשר נוגעת למאפייניו ומחירו של המוצר כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להודיע בתוך זמן סביר על היעדר היכולת לספק למזמין את המוצר כאמור, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה כלפי המפעיל בשל כך. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר, המפעילה תשיב את כספו בגין הזמנת המוצר.
 • במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים אלא לאחר יצירת קשר עם המפעילה ואישורה בכתב. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי איזו הזמנה תיחשב כרכישה סיטונאית ולסרב לאשר הזמנה כאמור מבלי שלמזמין יהיו טענות נגדה בשל כך. במקרה כאמור המפעילה תיצור קשר עם המזמין ותודיע על סירובה לאשר הזמנה כאמור.
 • המפעילה אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים שיירכשו.
 • מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל מקום אחר לרבות, באינטרנט ו\או בחנויות הפיזיות השונות. בכל מקרה, המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.
 1. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים
 • התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ו/או שירות PayPalאו ביט. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 • יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות צד שלישי, הרי ששירותי תשלום אלה אינם בשליטת המפעילה וזו לא תהיה אחראית בגין תקלה ו/או בעיה אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו, באמצעות צד שלישי.
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של המפעילה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בשל כך.
 • המפעילה תספק שירות משלוחים של המוצרים. שירות המשלוחים ניתן באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי בית העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי. זמן אספקת המוצרים הוא 3 ימי עסקים, פרט לשטחי יהודה ושומרון ואילת – זמן ספקת מוצרים הוא 7 ימי עסקים. אספקת המוצרים שנרכשו באתר ותמורתם המלאה שולמה יכול ותיעשה בדרכים שונות, הכל כפי שיופיע באתר מעת לעת. משלוחים יבוצעו בשטחי ישראל בלבד (לא כולל שטחי הרשות הפלסטינית וחלקים משטח (C וכפופה לנגישות סבירה – תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב. המפעילה רשאית לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 • בכפוף לאמור בתקנון זה, מחירי המוצרים אינם כוללים עלות משלוח אלא אם מפורט אחרת בהליך רכישת המוצר באתר ו/או בסל הקניות באתר. עם זאת – ככל ויחולו מיסים על המשלוח, לרבות מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המזמין יישא בעלויות אלו מבלי שיהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 • יובהר כי ייתכן ושירות המשלוחים יינתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת המפעילה ולא באחריותה. על כן המפעילה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי כאמור. בנוסף, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות במפעילה ואינן בשליטתה לרבות; כוח עליון, מגיפת הקורונה או אחרות, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים ועיכובים הנובעים משביתות. ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו. המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה בשל התנהלות שירות המשלוחים שהינו חיצוני, הרי שהמפעילה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל האמור.
 • יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח עבור המשלוח הנוסף.
 • המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעילה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

 

 1. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 • מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנותיו, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
 • לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין, זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980.
 • שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה ובכפוף לאישורה הכתוב. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה ויודיע על רצונו לעשות כן בהקדם. ביטול או שינוי כאמור יתאפשרו במידה וההזמנה טרם יצאה למשלוח. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו בדרך של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, זולת כאשר מדובר במוצרים שאינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול על פי החוק. לאחר קבלת אישור המפעילה על ביטול ההזמנה כאמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים למפעילה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין. החזרת המוצרים כפופים לבדיקת המפעילה ולאישורה על תקינותם, אשר רק לאחריה תשיב למזמין את התשלום בעבור אותו מוצר.
 • בכפוף לאמור לעיל ולאישור המפעילה על ביטול ההזמנה, התשלום יושב למזמין, אולם המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
 • ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל, על המזמין להודיע למפעילה על כך בתוך יום עסקים אחד. ככל והמזמין לא עשה כן, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למוצר שנתקבל ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 1. אחריות והיעדר אחריות
  • האחריות למוצרים, לרבות לגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למוצרים אלו חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות, אם צורפו.
  • המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
  • הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן המפעילה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל ככל ואלה לא מוצרים שמיוצרים על ידה.
  • המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר לרבות במקרים בהם הרכישה ו/או התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או בהקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או בהקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן במקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.
  • המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי המפעילה. ככל ובכל זאת תוטל אחריות על המפעילה, גובה האחריות יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.
 2. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.
  • אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  • המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בכל צורה שהיא לצורך הפצה, פרסום, הצגה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  • הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות המופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים. המפעילה מכבדת את זכויותיהם ואינה נוטלת כל בעלות או אחריות לגבי תוכן מסוג זה המוצג באתר. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא"ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.
 3. שיפוי
  • בכל מקרה ובו המשתמש הפר את הוראות הדין, פעל ברשלנות, בזדון, הפר את תנאי השימוש, פגע בזכויות קניין רוחני או גרם למחדל כזה או אחר, על המשתמש לשפות את המפעילה ולשתף פעולה עם כל דרישה הנובעת מהצורך להתגונן בשל פעולות המשתמש הנ"ל, כנ"ל בנוגע לקודמיה, חליפיה, חברות וגופים הקשורים עמה, נושאי המשרה, דירקטורים, בעלי מניות, משקיעים, עובדים, סוכנים, נציגים, ומיופי כוח, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה.
 4. תקופה וסיוםכללי, סמכות שיפוט והודעות
  • הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
  • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
  • המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם, המשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש, או מי מטעמו, בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע המוצג באתר.
  • על כל משלבי ההתקשרות בין המשתמש למפעילה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין בנוגע להתקשרות בין המשתמש למפעילה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר אשדוד בלבד.  
  • כל הודעה למפעילה תשלח בדרכים הבאות; (1) בדואר רשום עם אישור מסירה ותחשב שהגיעה ליעדה 3 ימי עסקים מעת החתימה על אישור המסירה; (2) במסירה אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה.

כל האמור לעיל תקף מיום 14 באפריל 2022